Adres:
Stowarzyszenie dla Popierania Życia Uniwersalnego
ul. Marymoncka 81/1
01-802 Warszawa

Adresy do korespondencji:
Życie Uniwersalne, skr. poczt. 22, 00-952 Warszawa 40

Rachunek bankowy:
PEKAO S.A. I/O JELENIA GÓRA
37 1240 1301 1111 0010 5484 3032